Statut Fundacji

Statut fundacji ” Fundacja JEST OK!

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓŁNE

§1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja JEST OK!”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Roberta Klimann zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joanna Jastrzab­ Sanderska w kancelarii notarialnej w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 6, w dniu 13­ 07­ 2015r., działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie,wspomagającą każda działalność mającą na celu ochronę środowiska, zdrowia, promowanie oszczędności w każdym zakresie, edukacje, działania proekologiczne.

4. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Dąbrowa Górnicza.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji

§6.

1. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.

2. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

§7.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem „ Fundacja JEST OK!”.

2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie ustalony przez Fundatora.

3. Nazwa Fundacji wraz ze znakiem graficznym określonym w § 7, pkt. 2 zostanie przyjęty przez Fundatora.

§8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9.

Celami Fundacji są:

1. Ochrona i promocja zdrowia.

2. Ochrona środowiska.

3. Udzielanie pomocy placówkom działającym w myśl statutu fundacji.

4. Prowadzenie i zakładanie placówek działających w myśl statutu fundacji.

5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zachowań proekologicznych i promocji zdrowia oraz obniżania kosztów i ochrony środowiska.

6. Integracja społeczności lokalnej w zakresie statutu fundacji.

7.8.9.10.

Cele i realizacja fundacji bedą dostepne na stronie. www.jestok.pl

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Ochronę środowiska i zdrowia, a w szczególności

    a. Udzielanie pomocy placówkom (działającym w myśl statutu fundacji).

    b. Zakładanie placówek działających w myśl statutu fundacji.

    c. Integracja społeczności w zakresie statutu fundacji

    d. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.

    e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi,

w akcjach których celem są zbiezne ze statutem fundacji

    f. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach zwiazanych ze statutem fundacji.

    g. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

    h. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych.

    i. Promocja i reklama firm i instytucji oraz produktów wspierających ochronę środowiska, zdrowia, edukacjie, oszczędnosci( w każdej postaci)

    j. współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą.

2. Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowdzić działalność gospodarczai społeczną.

3. Przedmiot działaności gospodarczej fundacji

    a. Przedmiot przeważajacej działalnosci

PKD 85.60.Z­ Działalność wspomagajaca edukacje

    b. Przedmiot pozostałej działalnosci

PKD 46.49.Z­ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.

PKD 46.5 ­ Sprzedaż hurtowa narzędzi technologi informacyjnej i komunikacyjnej.

PKD 46.4 ­ Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego.

PKD 46.6 ­ Sprzedaż hurtowa maszyn,urzadzeń i dodatkowego wyposażenia.

PKD 47.6 ­ Sprzedaż detaliczna wyrobów zwiażanych z kulturą i rekreacją prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

PKD 47.61 ­ Sprzedaż detaliczna ksiązek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

PKD 95.1PKD 62.02PKD 63.1

§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiace złotych) wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13.

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji osób prawnych,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji.

5. prowadzonej działalnosci.

§14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszelkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie

na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§17.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§18.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§19.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§20.

Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§21.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji zwany dalej zarządem, składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie .

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§22.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§23.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

    a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

    b) uchwalanie regulaminów,

    c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

    d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia

    e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji, pracowników Fundacji,

    f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

    g) zmiana statutu Fundacji,

    h) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

    i) nadzór nad działalnością Fundacji.

§24.

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji powoływana przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

2. Fundatorzy mają prawo odwołać i powoływać członka Rady fundacji większością głośow.

3. Członkami Rady mogą być Fundatorzy.

4. Członkowie Rady Fundacji:

    • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;

    • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

    • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

5. Rada Fundacji składająca się z nie więcej niż pięciu osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.

6. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na pół roku.

8. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.

9. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

10. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.

11.12.13.14.

    • rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,

    • ustalanie kierunków i form działania Fundacji,

    • realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem,

    • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.

15. Rada Fundacji może:

    • podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.

    • wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,

    • opiniować programy działań,

    • proponować zmiany w statucie Fundacji.

Rozdział V

SPOSÓB REALIZACJI

§25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest :

Prezes jednoosobowo

Członek Zarządu tylko z osobą prezesa zarządu. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§26.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Rozdział VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§27.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji

Rozdział VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§29.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§30.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o Fundacjach, przekazuje się na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§32.

Zmiany w statucie wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jego zapisów do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wejdą w życie w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.